Vene kõnekeel

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

• majanduslikult mitteaktiivsed elanikud (eriline tähelepanu noortele, 20–34- aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele).

• madala haridustasemega elanikud

• vähendatud töövõimega elanikud

Õppe alustamise tingimused - Õppijad, kes on eelnevalt õppinud ja omandanud vene keele A1 tasemel.˂br˃ ˂p˃Õppe kogumaht:

Kokku maht 52 ak/tundi, sh auditoorne ja praktiline töö 40 ak/tundi, iseseisev töö 12 ak/tundi.
Kursus toimub 2-3 x nädalas, õppekorra kestvus 2-3 ak/h

Eesmärk:Koolituse lõpuks on õppija omandanud vene kõnekeele oskuse tasemel, mis võimaldab aru saada ja kasutada tuttavaid sõnu ja fraase, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid venekeelseid lauseid. ˂br˃ ˂p˃ Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

• Saab aru põhilisest infost igapäevaelu või tööga seotud teemadel.

• Saab aru tekstidest, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, kodus, vabal ajal jne.

• Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi.

• Oskab edasi anda jutu sisu ning kirjeldada oma muljeid. ˂br˃ ˂p Õppesisu: Õpitakse kasutama viisakusväljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. Ajaväljendid: kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv. Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja rääkida tööülesannetest. Tutvustatakse õppimisvõimalusi.Grammatika˂br˃ ˂p>Õppemeetodid: Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, paaristöö,kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel˂br˃ ˂p>Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis, mis on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data- projektoriga.˂br˃ ˂p>Õppematerjalid: TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti- vene . Tallinn:TEA Mangus, I. 2010. Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajele. Tallinn: TEA. Peets, K. 2010. Kuula & Korda. Vene keel tööl 1. OÜ Adelante Koolitus. Elson, P. 2009. Lihtne vene keele grammatika harjutuste ja võtmega. Tallinn: TEA Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid˂br˃

Hindamismeetod: Suuline vestlus

Hindamiskriteerium: Õppija räägib lihtlausetega kursusel läbitud teemadest, vastavalt õpiväljunditele.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid: Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja hindamises osalemine.˂br˃ Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja läbinud suulise vestluse, mis vastab hindamiskriteeriumidele.˂br˃ ˂p>Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogiaharidust. Varasem täiskasvanute koolitamise kogemus.˂br˃