Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“nr 2014-2020.1.06.18-0125

1. Õppekavarühm Eneseareng

2. Õppekava koostamise alus: Üldised kompetentsid (Inimeste oskuste ja tööturu vajaduste ühitamise rakkerühm. Riigikantselei 2013). Kompetentsid: Mõjutamine ja veenmine, analüüsimine ja tõlgendamine, teabe esitamine.

3. Õppe kogumaht: 40 ak/h auditoorset tööd

4. Sihtgrupp

• kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud

• 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud

• 20–34-aastased madala haridustasemega mitteaktiivsed inimesed

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• ääremaaliste valdade madala haridustasemega elanikud

• aegunud kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised (kõrgharidus omandatud enam kui 10 a tagasi)

• kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad madala haridustasemega elanikud

• majanduslikult mitteaktiivsed eestlased ja venelased (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele)

• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Optimaalne grupi suurus on 10-12 inimest

5. Õppe alustamise tingimused: Vastavus sihtgrupile.

6. Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustada positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

7. Õpiväljundid Edukas koolituse läbinu:

• Suhtleb enesekindlamalt ja julgemalt;

• Väljendab end argumenteerides selgelt ja läbimõeldult;

• Kasutab inimeste mõjutamisel loogika abil veenmist, ühisosa leidmist, eeskujuks olemist ja väärtuste väljatoomist;

• Analüüsib end suhtlejana;

• Oskab märgata erinevaid vaatenurki tööalaste probleemide lahendamisel;

• Jagab keerukama probleemi osadeks, märgates seoseid ja suhteid;

• Julgeb loovamalt läheneda probleemide lahendamisel;

• Planeerib edasised õpitegevused.

Õppepotsessi kirjeldus, sh õppe sisu ja õppemeetodid

Õppe sisu t

1. Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine

2. Tulemuslik mõjutamine

3. Mina ja suhtlemine

Õppemeetodid: Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Rühmatööd, individuaalne töö, rollimäng, debatt.

Koolituse maht on 40 audit./ tundi.

Koolitajad teevad kõik, et tagada positiivne õhkkond grupis. Professionaalsed koolitajad lähtuvad mitmekesisest (heterogeensest) grupist ja innustavad neid jätkama elukestvas õppes.

Õppematerjalide loend: Koolitajate koostatud jaotusmaterjalid.

Hindamismeetodid: Rühmatöödes ja rollimängudes osalemine. Eneseanalüüs (testi kasutades) individuaalse ülesandena

Hindamiskriteeriumid: Õppija on aktiivselt osalenud ülesannete lahendamises rühmatööna ja rühma liikmetele tutvustanud individuaalse töö tulemusi. Õppija tunneb erinevad mõjutamisviise ja probleemilahendusmeetodeid, kasutab neid praktikas ja hindab erinevate tulemuslikkust eri olukordades. Õppija tutvustab oma edasiõppimise kava.

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja hindamises osalemine.

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija õpiväljundite saavutamine on hinnatud. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Õppekeskkonna kirjeldus Täiskasvanute õppeks sobivalt kujundatud õpperuumid, kus on olemas kohane mööbel (toolid-lauad), õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor), paber- vm tahvel ja muud vajalikud abivahendid vms.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või/ja töökogemuse kirjeldus Koolitajatel on psühholoogiaalaste või suhtlemise koolituste läbiviimise kogemus, kõrgharidus psühholoogias või sotsiaaltöös ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutse olemasolu.