Inglise keel klienditeenindajatele (algtase)

Erakool Ontika Täienduskoolituse õppekava: Inglise keel klienditeenindajatele

Õppekavarühm:0231-Keeleõpe

Õppekava koostamise alus:

Müüja-klienditeenindaja tase 4 kutsestandard, B.2.6 kompetentsid (keeleoskus)

Hotelliteenindaja tase 4 kutsestandard, B.2.9 kompetentsid (kutset läbiv kompetents) ja tase 3 kutsestandard B2.3 (kutset läbiv kompetents)

Kelner, tase 4 kutsestandard, B.2.3 (kutset läbiv kompetents).

Õppe maht on 30 tundi auditoorset tööd, lisaks 10 tundi iseseisvat tööd, maht kokku 40 tundi.

Täiendav info - Kursus toimub 1-2 x nädalas, õppekorra kestvus 2-3 ak/ h

Sihtgrupp - Täiskasvanud, kes töötavad või soovivad töötada teenindusvaldkonnas ja on:

• kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud

• 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud

• 20–34-aastased madala haridustasemega mitteaktiivsed inimesed

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• ääremaaliste valdade madala haridustasemega elanikud

• aegunud kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised (kõrgharidus omandatud enam kui 10 a tagasi)

• kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad madala haridustasemega elanikud

• majanduslikult mitteaktiivsed eestlased ja venelased (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele)

• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja inglise keele valdamine A1.1 tasemel (õppija oskab kasutada viisakusväljendeid, moodustada tegusõna olevikku ja minevikku, kasutada asesõnu, lugeda arvsõnu, öelda kellaaega, kuupäevi, hindu).

Eesmärk: Koolituse tulemusena paraneb õppija keeleoskus ja seeläbi võimalus tööturul osaleda.

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

1) kasutab teenindusolukordadele kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase, loob ja lõpetab kliendikontakti;

2) tutvustab ennast, oma kolleege, töökohta ja tööülesandeid;

3) vastab lihtsatele küsimustele, mis tulevad ette teenindusolukordades;

4) saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest ja kasutab neid lihtsates teenindusolukordades;

5) mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid teenindusülesannete piires;

6) mõistab lühikesi lihtsaid lauseid, fraase ja sõnumeid ja koostab neid ise.

Õppesisu: Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja kliendikontakti lõpetamine. Viisakusväljendid. Enda ja teiste tutvustamine. Minu töö ja tööülesanded. Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine. Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine ja täitmine. Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine. Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Õppemeetodid: Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õppeklass on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga.

Iseseisva töö kirjeldus: Jooksvalt koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks

Õppematerjalid: Kursust läbiviiva koolitaja autorimaterjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja hindamises osalemine.

Hindamine: sõnavara ja grammatika test 40%, vestlus 60%.

Hindamiskriteeriumid:

• teeb end arusaadavaks kasutades lihtsamaid fraase igapäevastes teenindusolukordades (nt kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, müügiprotsessi edukas läbiviimine);

• tutvustab oma kaupa/teenust ja vastab küsimustele hindade kohta;

• kirjeldab soravalt oma tööd ja tööülesandeid kasutades lihtsamat sõnavara;

• saab aru lühikestest lihtsatest teadetest vm. tekstidest tööalastel teemadel, leides neist endale vajalikku teavet (nt reklaampakkumised, avamisajad, olulised teated);

• koostab lihtsate lausetega teate;

• oskab järgida lihtsaid instruktsioone ja neile reageerida.

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija on osalenud õppetöös nõutaval määral ja demonstreerinud õpiväljundite saavutamist.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab filoloogiaharidust. Varasem täiskasvanute koolitamise kogemus.