Inglise kõnekeele individuaalkursus

Aeg:17.12.2020 17:15 - 18.05.2021 19:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:2486.40
Maht:84 ak/h
Sisu:

Mina ja minu perekond. Töö ja vaba aeg. Tänaval, teatris, avalikus kohas. Igapäevane keel, viisakusväljendid, palved ja pakkumised. Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Koha-, ajamäärad. Tööalane keel. Minu töö ja tööülesanded. Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja kliendikontakti lõpetamine. Enda ja teiste tutvustamine. Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine. Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine ja täitmine. Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine. Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Kursuse toimumise aeg:2-3 ak/ h

Kursuse maksumus: Hind sisaldab õppematerjale

Koolitaja: Larissa Jakimenko- lõpetas . Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2010 aastast.

Lõpetamise tingimused: Vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja sooritada lõputest. Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Koolituse eesmärk: Tagada igapäevase praktilise inglise keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Koolituse läbinu: 1) kasutab teenindusolukordadele kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase, loob ja lõpetab kliendikontakti; 2) tutvustab ennast, oma kolleege, töökohta ja tööülesandeid; 3) vastab lihtsatele küsimustele, mis tulevad ette teenindusolukordades; 4) saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest ja kasutab neid lihtsates teenindusolukordades; 5) mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid teenindusülesannete piires; 6) mõistab lühikesi lihtsaid lauseid, fraase ja sõnumeid ja koostab neid ise. Saab aru väga lühikestest lihtastest tekstidest. 7) Oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust ja eelmist tööd. 8) Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. 9) Oskab kaasa rääkida, kuid ei oska veel ise vestlust juhtida. Eesmärk on saada hakkama iseseisva keelekasutajana.
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete enesehindamise skaala: https://europa.eu/europass/en/document-library

Registreeri  Registreeri koolitusele