Vene kõnekeel

Aeg:21.10.2020 17:00 - 31.12.2022 19:15
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab EL
Maht:kogumaht 52 ak/h, kontaktõpe 40 ak/h
Sisu:

Õppetöö toimub E ja K kell 17.00-19.15

Alustame õppetööga 21.10.2020 kell 17.30

Koolitus

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

• majanduslikult mitteaktiivsed elanikud (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele).

• madala haridustasemega elanikud

• vähendatud töövõimega elanikud

Kokku maht 52 ak/tundi, sh auditoorne ja praktiline töö 40 ak/tundi, iseseisev töö 12 ak/tundi.

Osalejate arv: 8-10 inimest

Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja vene keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).

Koolituse lõpuks õppija:

• Oskab edasi anda jutu sisu ning kirjeldada oma muljeid.

• Saab aru tekstidest, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, kodus, vabal ajal jne.

• Oskab vene keeles lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi.

• Oskab edasi anda jutu sisu ning kirjeldada oma muljeid.

• Teab vene keele grammatika põhireegleid ja kasutab neid

Õppesisu: Õpitakse kasutama viisakus- väljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. Ajaväljendid: kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv. Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja rääkida tööülesannetest. Tutvustatakse õppimisvõimalusi. Grammatika: Arvsõna. Asesõna. Tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus. Omadussõna võrdlemine. Nimisõna käänamine.

Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja läbinud suulise vestluse, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Koolitaja: Larissa Lavrentjeva- Tartu Ülikool, vene keel ja kirjandus. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2020.

Registreeri  Registreeri koolitusele