Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Aeg:31.10.2020 13:45 - 31.12.2022 19:45
Toimumiskoht:Jõhvis, Tamme 21 või Tamme 17 või Pargi 40
Maksumus:toetab EL
Maht:40 ak/h
Sisu:

Eesti keelse koolituse õppepäevad:

Koolitus toimub: L või P, kell 13.45-19.45 või 10.30-17.30, R,11.12 kell 16.45-20.45

Sihtgrupp • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud • 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud • 20–34-aastased madala haridustasemega mitteaktiivsed inimesed • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed • ääremaaliste valdade madala haridustasemega elanikud • aegunud kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised (kõrgharidus omandatud enam kui 10 a tagasi) • kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad madala haridustasemega elanikud • majanduslikult mitteaktiivsed eestlased ja venelased (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele) • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Õppe alustamise tingimused Vastavus sihtgrupile.

Õppe eesmärk Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustada positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

Sisu: Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine. Erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus. Enda ja teiste erinevuste tajumine. Minu tugevused ja nõrkused. Selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel.

Õpiväljundid Edukas koolituse läbinu: • Suhtleb enesekindlamalt ja julgemalt; • Väljendab end argumenteerides selgelt ja läbimõeldult; • Kasutab inimeste mõjutamisel loogika abil veenmist, ühisosa leidmist, eeskujuks olemist ja väärtuste väljatoomist; • Analüüsib end suhtlejana; • Oskab märgata erinevaid vaatenurki tööalaste probleemide lahendamisel; • Jagab keerukama probleemi osadeks, märgates seoseid ja suhteid; • Julgeb loovamalt läheneda probleemide lahendamisel; • Planeerib edasised õpitegevused.

Juhendaja: Mare Kannikka- Sibrits- omandanud karjäärinõustaja kutse. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2000. või
Kaie Lappmaa- Tartu Ülikool, psühholoog-nõustaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2018 aastast.

Registreeri  Registreeri koolitusele