Tulemuslik mõjutamine-III moodul

Aeg:00.11.2017 - 00.11.2017
Toimumiskoht:Jõhvi
Maksumus:rahastaja EL
Maht:16 ak/h
Sisu:Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi. Kokku 48-tunnine koolitus koosneb 3 moodulist:

Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;

Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;

Tulemuslik mõjutamine.

Sihtrühm:Majanduslikult mitteaktiivsed erialase hariduseta eestlased ja venelased; kutsehariduseta mitte-eestlased; ääremaaliste valdade erialase hariduseta elanikud; ääremaaliste valdade keskhariduseta elanud; 20-34 aastased erialase hariduseta elanikud; 55-64 aastased erialase hariduseta elanikud.

Koolituse õpiväljundid: Mõistab oma soove ja vajadusi ning julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus; Oskab seada uusi eesmärke ja sihte ja teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele. Kohandub meeskonnas, koostöövõrgustikes; Osaleb ühiste reeglite loomisel ja julgeb arutleda; Soodustab ja kaitseb võrdseid võimalusi meeskonnas ning suhtub sallivalt erinevustesse; Eristab erinevaid mõjutamisviise nt veenmine, argumenteerimine, kiitmine, esiletoomine; Teab, kuidas esitleda veenvalt ideid enda ja organisatsiooni nimel.

Hindamine – enesehindamine, enesearengu plaani koostamine ja rühmatöös osalemine.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine.

Registreeri  Registreeri koolitusele